Մատչելի դասընթացներ

logo eqerqe

rtgqer

qer

e

rqt


Սույն դասընթացը միտված է բոլոր այն անձանց, ովքեր ունեն անգլերենի B2 մակարդակ և ցանկանում են գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ ձեռք բերել մասնագիտական անգլերենի շրջանակներում: 

Առաջիկա դասընթացների շրջանակում մենք թիրախելու ենք բիզնես անգլերենի տիրույթը՝ ծածկելով բոլոր 4 հմտությունները: 


Դասախոս՝ բ.գ.թ. Զ. Սողոմոնյան

https://www.google.com/search?q=%D5%A2%D6%82%D5%BD%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D5%BD%D5%BD+%D5%88%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%B0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioy9u0h4TeAhUotosKHT6gCE0Q_AUIDigB&biw=1536&bih=706#imgrc=JCndxlfNejHVEM:

Սույն դասընթացը նախատեսված է ուսանողների, սկսնակ գործարարների ինչպես նաև ֆինանսական կառավարիչների համար: Ներկայացված են ձեռնարկատիրական գործունեության հիմունքները, ինչպես նաև գործարարության ծրագրերի իրագործման մեկնարկային խնդիրների լուծման ուղիները:

Դասախոս` տ.գ.թ., դոցենտ` Նոննա Խաչատրյան


Սիրելի ուսանողներ: Կփորձեմ ձեզ տեղափոխել ֆինանսների զարմանահրաշ աշխարհ, ուր դուք ոչ միայն կհականաք "հարստանալու գախտնիքները", այլև կտիրապետեք պետական և մասնավոր ֆինանսական հարաբերությունների կարգավորման մոտեցումներին, վարկային շուկայի առանձնահատկություններին և վերջապես կընկալեք ֆինանսսիստի հմտությունները որպես կարևորագույն գործիքակազմ` ձեռներեցության բնագավառում:

Սիրելի՛ ուսանողներ:

Բարի գալուստ <<Մենեջմենթի հիմունքներ>> դասընթացի տիրույթ, որտեղ կծանոթանաք ժամանակակից կառավարմանն անընչվող հիմնական հասկացություններին, ձեռք կբերեք տվյալ ոլորտում որոշումների կայացման  գործնական հմտություններ և մասնագիտական մտածոողություն,ինչը նպաստում է կառավարման գործընթացների էության ընկալմանն ու  համապատասխան կարողությունների ձեռք բերմանըորոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ կառավարիչի կայացման համար

Դասախոս՝ Ֆրիդա Բահարյան

տ.գ.թ., դոցենտ


Google-ի կրթական գործիքները

Սիրելի ուսանող, ներկայացվող դասընթացի միջոցով դուք կծանոթանաք <<հարկ>> հասկացության տնտեսագիտական մեկնաբանությունը, հարկերի տեսակներին, գործառույթներին, սկզբունքներին, կառուցվածքային տարրերին, զարգացման փուլերին, հարկման տեսություններին, հարկերի հաշվարկման և վճարման տեսամեթոդական հիմունքներին, կհասկանաք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հարկային բեռը, ինչպես է այն դիտարկվում որպես հարկային համակարգի գնահատման չափանիշ,  կճանաչեք նաև ՀՀ հարկային օրենսդրության և հարկային քաղաքականության ձևավորման առանձնահատկությունները, որի արդյունքում կկարողանաք տալ ՀՀ հարկային համակարգի արդյունավետության գնահատականը:

Ներկայացվող դասընթացը հագեցված է գիտելիքների ստուգման բազմաթիվ հարցերով, առաջադրանքներով, լուսաբանող գծանկարներով, թեստային առաջադրանքներով և այլն, ինչն ավելի արդյունավետ է  դարձնում ուսուցման գործընթացը:

Դասախոս՝ տ.գ.թ. Բ. Մարտիրոսյան

https://www.google.am/search?q=18403666_837121926440108_65483297845978781_n-440x293&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dZAkkZAz1i4WHM%253A%252CfN6y15VKLt50nM%252C_&usg=AI4_-kSXUsVKZQ6QehjVtJ60YfMa8O5fBw&sa=X&ved=2ahUKEwj2tLGo64beAhXpkIsKHfxyAqwQ9QEwAHoECAAQBA#imgrc=dZAkkZAz1i4WHM:


Ներկա ժամանակահատվածում ամեն մի մասնագիտության մարդու, ամեն քայլափոխի զգացվում է մանակավարժություն իմանալու անհրաժեշտությունը։ Դա և ինքնադաստիարակությունն է, և սեփական երեխաների դաստաիարակությունը, և իր ենթակայության ներքո աշխատողների ուսուցումը։ Մեր ամբողջ կյանքը դաստիարակության անընդհատ գործընթաց է, և այն մարդը, ով ավելի բանիմաց է այդ ասպարեզում, նա ավելի մեծ հնարավորություններ կունենա հարմարվելու կյանքի նոր պայմաններին։ Դա է պատճառը, որ բոլոր մասնագիտությունների պատրաստման ժամանակակից ծրագրերի մեջ իր կայուն տեղն ունի մանկավարժության դասընթացը։ Ի վերջո մանկավարժությունը չի ենթադրում միայն մանակավարժական կրթօջախների համար ուսուցչական կադրերի պատրաստում։ Մանկավարժությունն անձի մեջ հաղորդակցման կարողություններ ու հմտություններ է ձևավորում, որն ինչ խոսք անհրաժեշտություն է հասարակական կյանքում և պահանջված յուրաքանչյուր մասնագիտության տեր մարդու համար։ 


Նորարարությունների կառավարում (ՆոԿա) դասընթացը կարևորում է քննադատական ​​մտածողության զարգացումը: Կիրառվելու են ուսուցման ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մեթոդներ՝ ուսումնառության գործընթացն առավել հետաքրքիր ու նորարար դարձնելու համար:
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել, թե ինչպես է նոր և բարձր տեխնոլոգիաների նորարարությունը պահանջում կառավարման նոր պահանջներ: Դասընթացը խնդիր ունի ունկնդիրներին ծանոթացնել ՆոԿա մեթոդաբանական հիմունքների հետ, ներկայացնել կազմակերպության նորարարական զարգացման ռազմավարական ուղենիշները, մատուցել նորարարության առևտրայնացման հնարավոր ձևեր, մրցակցային շուկայում կողմնորոշման հմտություններ:


                                                                                                                             

                                                                                                                             Դասախոս՝ ֆիզմաթ. գ.թ. ԱՏՈՄ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Հաշվի առնելով բանկային համակարգի առանցքային նշանակությունը ֆինանսական կայունության պահպանման և տնտեսության հետագա զարգացման համար` «Բանկային գործ և դրամաշրջանառություն» առարկայի դասավանդումը խիստ արդիական և կարևոր է: ՀՀ բանկային համակարգը տնտեսության ամենակայացած և կանոնակարգված ոլորտներից է հանդիսանում, հետևաբար անհրաժեշտ է ուսանողներին տեսական և պրակտիկ խորը գիտելիքներ փոխանցել բանկային հատվածի գործունեության օրինաչափությունների ու առանձնահատկությունների վերաբերյալ:  

Ներկայացվող առարկայական ծրագիրը կազմված է Հյուսիսային համալսարանում 041301.00.6 ՙԿառավարում» մասնագիտությամբ շնորհվող տնտեսագիտության բակալավրի գծով գործող ՄԿԾ-ով սահմանված համընդհանուր վերջարդյունքներին համապատասխան:

Առարկայական ծրագիրը նախատեսված է երրրոդ կուրսի երկրորդ կիսամյակում հեռավար դասավանդման համար, որի արդյունքում ուսանողը ձեռք է բերում 4 ակադեմիական կրեդիտ։

Հարգելի ուսանողներ <<Տնտեսական իրավունք>> առարկայի նպատակն է ուսա­նողներին տալ տնտեսական իրավունքի վերաբերյալ համակարգային գիտելիքներ, ծանոթացնել գործարարական հարաբերությունների բնույթին, առանձնահատկություններին, սուբյեկտների կարգավիճակին, կազմակերպություններում վարվող տնտեսական գործունեության իրավական կարգավորման նորմերին

                                                                                                                                      Դասախոս՝ Ա. Ներսիսյան       Համաշխարհային տնտեսական աշխարհագրությունը հասարակական աշխարհագրական գիտությունների ենթահամակարգի ճյուղ է:Որն ուսումնասիրում է հասարակական արտադրության տարածքային կազմակերպումը,մարդկանց կյանքի կազմակերպման տարածական գործընթացներն ու ձևերը:Ներառում է աշխարհի ընդհանուր (գլոբալ) և տարածաշրջանային (ռեգիոնալ-երկրագրական)սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական բնութագիրը:Մեծ է դասընթացի աշխարհայացքային, համամշակութային,կրթադաստիարակչական և կիրառական նշանակությունը:Որի հիման վրա կարելի է առավել լավ ճանաչել հասարակության տարածքային կազմակերպման,տարածաշրջանային քաղաքականության, վարչատարածքային բաժանման,բնօգտագործման,բնակչության,ԳՏՀ պայմանաններում արտադրական և ոչ արտադրական ենթակառուցվածքի տեղաբաշխման,երկրների սոցիալ-տնտեսական կապերի,մշակույթի և կրթության,զբոսաշրջության զարգացման գործառույթները:


  Առարկայական ծրագիրը նախատեսված է առաջին կուրսի երկրորդ կիսամյակում հեռավար դասավանդման համար,որի արդյունքում ուսանողը ձեռք է բերում 4 ակադեմիական կրեդիտ անցողիկ շեմով հանձնելով.

           -հեռավար եղանակով 20 թեստ՝յուրաքանչյուր թեման ավարտելուց հետո,

           -հեռավար եղանակով իրավիճակային 2 առաջադրանքների լուծում,

           -մասնակցություն համացանցում իրավիճակային խնդրի գծով հնարավոր լուծումների քննարկումներին և առաջարկությունների ներկայացում,

           -հեռավար եղանակով էլեկտրոնային վարժանքների կատարում,

           -On line դասախոսություններին մասնակցություն,

-Web ինտերակտիվ քննարկումներին մասնակցություն:

                                                                                                                            Դասախոս՝ տ.հ.  Հ.Խալաթյան

Համաշխարհային տնտեսական աշխարհագրություն

         


Դասըթացին կներկայացվեն տնտեսագիտության ելակետային հասկացությունները, տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրների և տնտեսական տարբեր համակարգերում դրանց լուծման առանձնահատկությունները: 
Միասին կուսումնասիրենք տնտեսագիտության զարգացման հիմնական դպրոցները, ուսումնասիրության հիմնական մեթոդներն ու օրենքները, շուկայական տնտեսության կայացման պատմական, ելակետային նախադրյալները և փոխանակային հարաբերությունների ու կատեգորիաների տարբեր դպրոցների մեկնաբանությունները: Կբացահայտենք տնտեսական գործընթացների օրինաչափությունները ինչպես միկրո, այնպես էլ մակրոմակարդակներում:

Դասախոս՝  տ.գ.թ. Մարգարիտա Պողոսյան